لوگی شرکت پژوهش و توسعه رادین

We create great design

سیستم مدیریت مالی هتل
سیستم مدیریت مالی هتل
سیستم مدیریت مالی هتل

(PMS) یکپارچگی با سیستم مدیریت هتلی

(PMS) یکپارچگی با سیستم مدیریت هتلی , این ماژول امکان اتصال به سیستم مدیریت مالی هتل را برای سیستم تلویزیون تعاملی، فراهم می­آورد در واقع، بومی بودن سیستم تلویزیون تعاملی رادین و طراحی معماری آن بر اساس اصول روز مهندسی نرم افزار دنیا، امکان یکپارچه سازی سیستم مذکور با سیستم های نرم افزاری دیگری که در مدیریت هتل استفاده می­شوند،

را فراهم کرده است همچنین تجربه موفق ما برای اتصال به سیستم مدیریت مالی هتلی پروتل در هتل استقلال و هتل اوین پارسیان تهران گواهی بر این مدعا است.
از امکاناتی که این یکپارچه سازی نرم افزاری فراهم می­آورد می­توان به نمایش پیغام خوش آمد گویی هوشمند هتل به هر میهمان در زمان استفاده از سیستم تلویزیون تعاملی برای اولین بار، مشاهده صورت حساب هتل در هر لحظه، تنظیم زنگ بیدار باش،

اعمال مستقیم خروجی ماژول Pay TV در سیستم مدیریت مالی هتل، یادآوری زمان Check out به میهمان، اشاره کرد. بدیهی است برای این یکپارچه سازی همکاری شرکتی که نرم افزار مدیریت هتلی مربوطه را توسعه داده است، الزامی می­باشد.

فهرست